สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เกี่ยวกับสมาคมฯ


สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของการมีสมาคมผู้ปกครองในสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มต้นในลักษณะของชมรมฯ มีผู้ก่อตั้งอันประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร เมื่อต้นปี 2543 โดยมีความมุ่งหมายหลัก เพื่อการช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหาร และอาจารย์เป็นหลัก ส่วนเรื่องการสังสรรค์เสริมสร้าง จนกระทั่งความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกนั้นเป็นเรื่องรอง และได้คงไว้ซึ่งแนวทางอย่างสม่ำเสมอในปลายปี 2543  ได้พัฒนาเป็นสมาคมฯ โดยได้รับการจัดตั้งสมาคมฯ จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เป็นต้นมา และได้รับการจดทะเบียนสมาคมฯ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544 ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ นับตั้งแต่เริ่มเป็นชมรมฯ  มาจนถึงปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติและดำเนินงาน ดังนี้


ปัจจุบัน สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อพัฒนา วพม.ให้นักเรียนแพทย์ทหาร มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ วินัย และคุณธรรม สมดั่งวิสัยทัศน์ของสถาบันต่อไป

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่ตั้ง : กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่ : 317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขาธิการสมาคม : โทร. 08-1849-5241